General Meetings

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Berg Holding S.A. NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Convening the Annual General Meeting for June 30, 2022.

The Management Board of Berg Holding S.A. with its registered office in Katowice (“the Company”, “the Issuer”) hereby announces that the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Issuer is convened for 30 June 2022 at 11:00 a.m. at the Issuer’s registered office at 6/2 Mikołaja Kopernika Street in Katowice (“the AGM”).

Enclosed please find the full text of the announcement, draft resolutions and a sample form for voting at the General Meeting by proxy.

 

Attachments:
1. Notice of convening of the AGM
2. draft resolutions for the AGM
3 Model form with a draft power of attorney
4. number of shares and votes in the Company

Legal basis: § 4 sec. 2 item. 1 and 3 of Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules.

Announcement on convening the AGM
Draft resolutions for the convened AGM
Specimen form with draft power of attorney

Number of shares and votes in the Company

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Berg Holding S.A. NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć́ następujący porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020;
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Szymona Nawrockiego,
 12. zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

 

Załączniki:

 1. Projekty_Uchwal_ZWZ_Berg_Holding_S.A_
 2. Formularz_pelnomocnictwa_Berg_Holding_S.A_
 3. Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_Berg_Holding_S.A_
 4. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Berg_Holding_S.A_

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 23 czerwca 2020 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy – Januarego Ciszewskiego oraz spółki Kuźnica Centrum sp. z o.o., działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w zakresie min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-12 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 13).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
11/ podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

 

Załączniki:

 1. SLK – ZWZ – ogłoszenie_03062020.pdf
 2. SLK S.A. ZWZ – formularz pełnomocnictwa_0306020.pdf
 3. Projekty Uchwał_ZWZ_Śląskie Kamienice.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 2. Projekty uchwał_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 3. Fomularz pełnomocnictwa_NWZA Śląskie Kamienice S.A..pdf
 4. Śląskie Kamienice S.A. – NWZ 14.02.2020 – uchwały.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja nt. liczby akcji i głosów na ZWZ

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj, Śląska Prohibicja sp.z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 23 lutego 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu_Śląskie Kamienice S.A.Informacja o ogólnej liczbie akcji_Śląskie Kamienice S.A.
 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Pełnomocnictwo_WZ_Śląskie Kamienice S.A.
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI