Walne zgromadzenia

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Berg Holding S.A. NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach („ZWZ”).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa
4. Liczba akcji i głosów w Spółce

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał na zwołane ZWZ
Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa

Liczba akcji i głosów w Spółce

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Berg Holding S.A. NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć́ następujący porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Berg Holding S.A. w roku 2020;
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Berg Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,
 8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Szymona Nawrockiego,
 12. zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

 

Załączniki:

 1. Projekty_Uchwal_ZWZ_Berg_Holding_S.A_
 2. Formularz_pelnomocnictwa_Berg_Holding_S.A_
 3. Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_Berg_Holding_S.A_
 4. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Berg_Holding_S.A_

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 23 czerwca 2020 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy – Januarego Ciszewskiego oraz spółki Kuźnica Centrum sp. z o.o., działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w zakresie min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-12 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 13).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
11/ podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

 

Załączniki:

 1. SLK – ZWZ – ogłoszenie_03062020.pdf
 2. SLK S.A. ZWZ – formularz pełnomocnictwa_0306020.pdf
 3. Projekty Uchwał_ZWZ_Śląskie Kamienice.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 14 lutego 2020 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu
Kamil Kita – Członek Zarządu

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 2. Projekty uchwał_NWZ Śląskie Kamienice S.A..pdf
 3. Fomularz pełnomocnictwa_NWZA Śląskie Kamienice S.A..pdf
 4. Śląskie Kamienice S.A. – NWZ 14.02.2020 – uchwały.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja nt. liczby akcji i głosów na ZWZ

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w lokalu spółki zależnej Emitenta, tj, Śląska Prohibicja sp.z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 23 lutego 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.:

ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.419.464 akcji;
ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 10.419.464 głosów.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu_Śląskie Kamienice S.A.Informacja o ogólnej liczbie akcji_Śląskie Kamienice S.A.
 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Pełnomocnictwo_WZ_Śląskie Kamienice S.A.
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI