85/2020 – Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia projektu fotowoltaicznego BERG HOLDING S.A. – zobacz

84/2020 – Zawarcie przez spółkę Farma F6 sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW BERG HOLDING S.A. – zobacz

83/2020 – Zawarcie przez spółkę Farma F7 sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy min 30 MW BERG HOLDING S.A. – zobacz

82/2020 – Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BERG HOLDING S.A. – zobacz

80/2020 – Informacja o wygraniu aukcji OZE przez projekty będace przedmiotem umowy przedwstepnej nabycia spółki współ zależnej od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. BERG HOLDING S.A. – zobacz

73/2020 – Planowana strategia działalności spółki zależnej od Emitenta – Netsu S.A. na lata 2020-2022 BERG HOLDING S.A. – zobacz

72/2020 – Prognozy wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Netsu S.A. na lata 2021-2022 BERG HOLDING S.A. – zobacz

71/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta –Netsu S.A. umowy o współpracy na dostawę – import pomp ciepła pod nazwą NETSU BERG HOLDING S.A. – zobacz

70/2020 – Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia projektu fotowoltaicznego BERG HOLDING S.A. – zobacz

67/2020 – Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. za łączną kwotę 637.104,44 zł BERG HOLDING S.A. – zobacz

66/2020 – Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy BERG HOLDING S.A. – zobacz

59/2020 – Zawiązanie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy sp. z o.o. – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Farma F3, w celu realizacji projektów pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW BERG HOLDING S.A. – zobacz

58/2020 – Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta – Sension sp. z o.o., w celu produkcji, dystrybucji i sprzedaży żeli antybakteryjnych BERG HOLDING S.A. – zobacz

56/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BERG HOLDING S.A. – zobacz

55/2020 – Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy o współpracy w zakresie min. produkcji żeli antybakteryjnych Covid 19 oraz innych produktów anty covidowych BERG HOLDING S.A. – zobacz

54/2020 – Uzupełnienie raportu nr 53/2020 BERG HOLDING S.A. – zobacz

53/2020 – Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze BERG HOLDING S.A. – zobacz

49/2020 – Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. za łączną kwotę 300.000 zł BERG HOLDING S.A. – zobacz

48/2020 – Komentarz Zarządu Emitenta dot. zbycia znacznych pakietów akcji przez Członków Zarządu Emitenta BERG HOLDING S.A. – zobacz

47/2020 – Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu przez Januarego Ciszewskiego BERG HOLDING S.A. – zobacz

46/2020 – Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu przez Pana Andrzeja Zielińskiego BERG HOLDING S.A. – zobacz

45/2020 – Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu pośrednio przez Panią Ofkę Piechniczek BERG HOLDING S.A. – zobacz

44/2020 – Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu przez Petterson sp. z o.o. BERG HOLDING S.A. – zobacz

43/2020 – Zmiana stanu posiadania BERG HOLDING S.A. – zobacz

42/2020 – Zmiana Stanu posiadania BERG HOLDING S.A. – zobacz

41/2020 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze BERG HOLDING S.A. – zobacz

40/2020 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze BERG HOLDING S.A. – zobacz

39/2020 – Informacja o transakcjach wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze BERG HOLDING S.A. – zobacz

37/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BERG HOLDING S.A. – zobacz

31/2020 – Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. za łączną kwotę 1.458.732,00 zł BERG HOLDING S.A.. – zobacz

28/2020 – Rejestracja przez sąd rejestrowy spółki Columbus & Farmy sp. z o.o. – spółki zależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A. BERG HOLDING S.A. – zobacz

66/2020 – Wstępne przychody i zysk Śląska Prohibicja S.A. – spółki zależnej od Emitenta za miesiąc czerwiec 2020 BERG HOLDING S.A. – zobacz

62/2020 – Aktualizacja danych tj. rejestracja zmiany nazwy Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. na Farma F1 sp. z o.o. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

46/2020 – Związanie spółki z Columbus Energy S.A. przez Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółkę zależną od Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

45/2020 – Planowana strategia działalności Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej od Emitenta na lata 2020-2022 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

42/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną od Śląskie Kamienice S.A. umowy współpracy z firmą Columbus Energy S.A. w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.- zobacz

33/2020 – Wstępne przychody Śląska Prohibicja S.A. – spółki zależnej od Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

32/2020 – Aktualizacja danych tj. Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta, Farma Fotowoltaiki sp.z o.o. na Farma F1 sp. z o.o. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

31/2020 – Zawiązanie spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.. – zobacz

30/2020 – Planowana modyfikacja dotychczasowej strategii działalności Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

29/2020 – Żądanie akcjonariusza Spółki o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał, dotyczących min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding S.A. oraz istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

28/2020 – Nabycie znacznego pakietu akcji ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

26/2020 – Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami jej spółki zależnej, tj. Hornigold Reit S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

25/2020 – Zawarcie dwóch istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta – Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. oraz rozpoczęcie działalności operacyjnej przez tą spółkę zależną ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

24/2020 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

23/2020 – Objęcie akcji serii K przez Członka Zarządu Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

20/2020 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

19/2020 – Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

13/2020 – Rejestracja zmian umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. (poprzednio: Polskie Majątki Ziemskie sp. z o.o.) ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

12/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2020 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

11/2020 – Uzupełnienie raportu ESPI nr 10/2020 dotyczącego osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz zysku przez spółkę zależną Emitenta – Śląska Prohibicja S.A. w roku 2019 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

10/2020 – Przychody ze sprzedaży oraz zysk osiągnięty przez spółkę zależną Emitenta – Śląska Prohibicja S.A. w roku 2019 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

09/2020 – Aktualizacja danych tj. Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta, Polskie Majątki Ziemskie sp.z o.o. Na Farma Fotowoltaiki sp. z o.o. oraz zmiana działalności. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

08/2020 – Przekroczenie progu 10%-zmiana stanu posiadania w ŚLĄSKICH KAMIENICACH S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

07/2020 – Przekroczenie progu 5% – zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

06/2020 – Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

05/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

04/2020 – Przychody ze sprzedaży za miesiąc grudzień 2019 roku osiągnięte z tytułu prowadzonej restauracji Śląska Prohibicja ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

03/2020 – Aktualizacja informacji dot. działalności spółki zależnej do Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

32/2019 – Zawarcie umowy sprzedaży udziału w nieruchomości za cenę brutto 2.398.500 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

31/2019 – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

30/2019 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

29/2019 – Zmiana Warunków Emisji Obligacji Serii L1 – zobacz

28/2019 – Zmiana zabezpieczenia – zwołanie Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii L1 – zobacz

27/2019 – Wykup obligacji serii A1 – zobacz

26/2019 – Zawarcie umowy sprzedaży lokali na łączną kwotę 1.318.062,24 zł – zobacz

25/2019 – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

24/2019 – Przedterminowy wykup obligacji serii H2 – zobacz

23/2019 – Wykup obligacji serii H1 – zobacz

22/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku – zobacz

21/2019 – Przedterminowy wykup obligacji serii F2 – zobacz

20/2019 – Zmiana stanu posiadania – zobacz

19/2019 – Wykup obligacji serii Z – zobacz

18/2019 – Wykup obligacji serii U – zobacz

17/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zobacz

16/2019 – Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za cenę 2.000.000,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

15/2019 – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

14/2019 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

13/2019 – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

12/2019 – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

11/2019 – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

10/2019 – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

9/2019 – Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości do spółki zależnej Hornigold Reit S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

8/2019 – Otrzymanie informacji o zawarciu umowy kredytu w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2019 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

7/2019 – Wcześniejsza spłata kredytu w kwocie 3.750.000,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

6/2019 – Przedterminowy wykup obligacji serii F1 o łącznej wartości 1.000.000,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

5/2019 – Otrzymanie informacji o pozytywnej decyzji kredytowej w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku i poręczenie ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019). – zobacz

4/2019 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja Sp. z o.o. oraz zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce zależnej Śląskie Kamienice S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

3/2019 – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F2 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

2/2019/KNF – Informacja o transakcjach wykonanych przez Prezesa Zarządu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

1/2019/KNF – Zmiany stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

70/2018/KNF – Wartość osiągniętego przychodu ze sprzedaży ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

69/2018/KNF – Wcześniejsza spłata kredytu obrotowego w kwocie 1.799.700,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

68/2018/KNF – Wykup obligacji serii P ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

67/2018/KNF – Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z publiczną ofertą obligacji serii L1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

66/2018/KNF – Wykup obligacji serii Y ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

65/2018/KNF – Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w kwocie 4.526.000,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

64/2018/KNF – Emisja obligacji serii L1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) –zobacz

63/2018/KNF – Zawarcie umów sprzedaży lokali na łączną kwotę 1.332.519,40 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

62/2018/KNF – Wykup obligacji serii T ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

26/2018/KNF – Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

59/2018/KNF – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta – Śląska Prohibicja sp. z o.o. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

58/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii M1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

57/2018/KNF – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

56/2018/KNF – Zawarcie istotnej umowy – umowy o elastyczny kredyt odnawialny ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

55/2018/KNF – Wykup obligacji serii X ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

54/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K2 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

53/2018/KNF – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

52/2018/KNF – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

51/2018/KNF – Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

50/2018/KNF – Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii I ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

49/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji serii K1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

48/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

47/2018/KNF – Zawarcie umowy zakupu i warunkowej umowy zakupu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

46/2018/KNF – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

45/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii K1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

44/2018/KNF – Udział w przetargu dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa odrębnej własności budynków ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

43/2018/KNF –Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości i umowy najmu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

42/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

41/2018/KNF – Uzupełnienie raportu dot. zawarcia istotnej umowy nabycia aktywów spółki Mobile Partner S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

40/2018/KNF – Zawarcie istotnej umowy nabycia aktywów spółki Mobile Partner S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

39/2018/KNF – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

38/2018/KNF – Zarząd Emitenta przekazuje strategię działalności Śląskie Kamienice S.A. na rok 2018. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

37/2018/KNF – Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży lokali na kwotę 2.190.384 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

36/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

35/2018/KNF –Informacja o transakcjach wykonywanych przez Prezesa Zarządu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

34/2018/KNF – Zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce zależnej – FULINOWO sp. z o. o., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

33/2018/KNF – Korekta komunikatu ESPI nr 32/2018 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

32/2018/KNF – Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w kwocie 4.526.000 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

31/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

30/2018/KNF – Spłata kredytu obrotowego w wysokości 2 300 000 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

29/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

28/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

27/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

26/2018/KNF – Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną – Fulinowo Sp. z o.o. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

25/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F1 ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019)- zobacz

24/2018/KNF – Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

23/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez Prezesa Zarządu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

22/2018/KNF – Wykup obligacji serii L ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

20/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

19/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

18/2018/KNF – Zawarcie porozumienia rozwiązującego przedwstępną umowę zakupu nieruchomości ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

17/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez Prezesa Zarządu ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

16/2018/KNF – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

15/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez Prezesa Zarządu Emitentam ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

14/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

13/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

12/2018/KNF – Korekta prognoz finansowych Emitenta za 2017 rok ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

11/2018/KNF – Sprzedaż akcji spółki zależnej od Emitenta – Hornigold S.A. za cenę łączną w wysokości 2.000.000,00 zł ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

10/2018/KNF –Zmiana udziału Emitenta posiadanego w spółce zależnej – Hornigold S.A., w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B – zobacz

9/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta, tj. Hornigold S.A. ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.- zobacz

7/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

6/2018/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

5/2018/KNF – Zawarcie istotnej umowy z Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

4/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

3/2018/KNF – Zmiana stanu posiadania ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.- zobacz

2/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

1/2018/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

33/2017/KNF – Wypłata dywidendy za rok 2016 w wysokości 1.000.000,00 zł Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna – zobacz

32/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 23/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. (PLSLKAM00019) – zobacz

31/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 22/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. – zobacz

30/2017/KNF- Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta – zobacz

29/2017/KNF – Otwarcie restauracji przez spółkę zależną Emitenta – Śląska Prohibicja sp. z o.o. – zobacz

27/2017/KNF – Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – zobacz

26/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

25/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

24/2017/KNF Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

23/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

22/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

21/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

20/2017/KNF – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – zobacz

19/2017/KNF – Zakup nieruchomości – zobacz

18/2017/KNF – Sprzedaż znacznego pakietu akcji Hornigold S.A. za cenę łączną w wysokości 7.286.855,00 zł – zobacz

17/2017/KNF – Wykup obligacji serii B1 przed terminem zapadalności – zobacz

16/2017/KNF – Wykup obligacji serii S przed terminem zapadalności- zobacz

15/2017/KNF – Wykup obligacji serii O przed terminem zapadalności – zobacz

14/2017/KNF – Wykup obligacji serii J przed terminem zapadalności – zobacz

13/2017/KNF – Wykup obligacji serii I przed terminem zapadalności – zobacz

12/2017/KNF – Wykup obligacji serii N – zobacz

11/2017/KNF – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej do Emitenta tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o. – zobacz

10/2017/KNF – Wykup obligacji serii I1 – zobacz

9/2017/KNF – Złożenie oświadczenie typu lock-up – zobacz

8/2017/KNF – Złożenie oświadczenia typu lock-up – zobacz

7/2017/KNF – Zawarcie istotnej umowy – umowy najmu lokalu przy ul. Mickiewicza 3 i 3A w Katowicach – zobacz

6/2017/KNF – Zawarcie umowy typu lock-up – zobacz

5/2017/KNF – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D1 – zobacz

4/2017/KNF – Zawarcie umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł (08.09.2017r.)- zobacz

3/2017/KNF – Struktura akcjonariatu Emitenta (08.09.2017 r.) – zobacz

2/2017/KNF –Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (07.09.2017r.) – zobacz

1/2017/KNF – Przydzielenie dostępu do systemu ESPI (05.09.2017r.) – zobacz

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI