Raport ESPI 3/2021

Zawarcie umowy deweloperskiej, obejmującej realizację co najmniej czterech projektów farm fotowoltaicznych przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o. [C&F], w której Farmy Fotowoltaiki S.A. posiadają 50% udziałów zawarła umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych z osobą prawną z siedzibą w Polsce [Deweloper] na podstawie, której strony ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz C&F usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej czterech farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, w miejscach wskazanych przez C&F [Umowa].

Na mocy zawartej Umowy Deweloper postanowił przejąć na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie projektów, a w szczególności zobowiązał się do realizacji szeregu czynności i przygotowania dokumentacji związanej z przygotowaniem pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych, a każda farma będzie realizowana przez zawiązaną w tym celu spółkę celową przez C&F.

Z tytułu prawidłowego świadczenia przez Dewelopera usług, C&F jest zobowiązania do zapłaty na rzecz Dewelopera ustalonego wynagrodzenia w wysokości wynoszącej odpowiednio iloczyn ilości zrealizowanych projektów w postaci farm fotowoltaicznych.

W przypadku rozwiązania Umowy C&F przeniesie na Dewelopera wszelkie prawa [umowy dzierżawy, decyzje administracyjne, prawa do dokumentacji, itp.] do Projektu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, a Deweloper zwróci C&F wszelkie kwoty zapłacone przez C&F na rozwój Projektu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI