Korekta raportu rocznego Berg Holding S.A. za rok 2021

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu rocznego za 2021 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 10/2022 w dniu 31 maja 2022 roku, poprzez:

a) przedstawienie prawidłowego składu Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień publikacji ww. raportu rocznego, tj. wskazanie informacji o spółce zależnej od Emitenta – Merlin Store Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która zgodnie z informacją podaną przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku (dot. informacji w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta – Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl) oraz raporcie EBI nr 13/2022 (dot. korekty raportu za I kwartał 2022) została zawiązana przez Emitenta w dniu 21 marca 2022 roku, a następnie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2022 roku, na potrzeby dalszego rozwoju działalności handlowej Emitenta w obszarze e-commerce oraz w której Emitent na dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok, tj. 31 maja 2022 roku posiadał 100% udziałów,

b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
– zysk (strata) ze sprzedaży: -412.950,12 zł oraz -89.783,48 EUR,
– zysk (strata) z działalności operacyjnej: -476.048,29 zł oraz -103.502,26 EUR,
– zysk (strata) brutto: -479.789,21 zł oraz -104.315,61 EUR,
– zysk (strata) netto: -479.789,21 zł oraz -104.315,61 EUR,
– aktywa razem: 375.432,96 zł oraz 81.626,51 EUR,
– zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3.114.531,92 zł oraz 677.160,48 EUR,
– kapitał własny: -2.739.098,96 zł oraz -595.533,97 EUR.

Pozostała treść raportu rocznego za 2021 rok, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport roczny Berg Holding S.A. za rok 2021 Sprawozdanie Finansowe Berg Holding za rok 2021 PDF Sprawozdanie Finansowe Berg Holding za rok 2021 XML Sprawozdanie Zarządu z działalności Berg Holding S.A. za rok 2021 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Berg Holding za rok 2021
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI