Korekta raportu za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 4/2021 w dniu 15 lutego 2021 roku, poprzez:

a) zmianę grafu przedstawiającego strukturę Grupy Kapitałowej,
b) zamieszczenie wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach;
c) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
d) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: 223 388,54 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 220 160,97 zł,
• zysk (strata) brutto: 187 079,56 zł,
• zysk (strata) netto: 173 079,22zł,
• aktywa razem: 5 507 177,86 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 775 564,47 zł,
• kapitał własny: 731 613,39 zł,
e) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: SP Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -1 370 321,30 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -1 526 915,00 zł,
• zysk (strata) brutto: -1 632 440,58 zł,
• zysk (strata) netto: -1 632 440,58 zł,
• aktywa razem: 6 233 379,94 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 012 379,32 zł,
• kapitał własny: 2 221 000,62 zł.
f) zamieszczenie wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Sension Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wraz ze wskazaniem podstawy prawnej braku konsolidacji wyników finansowych spółki Sension Sp. z o.o;
g) zamieszczenie prawidłowych wartości skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2020 r., przy czym wykaz zmian do skróconego jednostkowego sprawozdania Spółki Emitent przekazuje w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu; jednocześnie w załączonym dokumencie Emitent przedstawia uzasadnienie zmian w jednostkowym skróconym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2020 r.;
h) zmianę komentarza Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na jego działalność, sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale, w części dotyczącej zaktualizowanych danych finansowych.

Pozostała treść raportu za IV kwartał 2020 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2020 roku oraz zestawienie zmian w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport za IV kwartał 2020 roku Berg Holding SA Zestawienie zmian w skrócononym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2020 roku Berg Holding SA
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI