Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez:

a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -8 165,00 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -8 165,00 zł,
• zysk (strata) brutto: -2 525,11 zł,
• zysk (strata) netto: -2 525,11 zł,
• aktywa razem: 1 004 574,89 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 7 100,00 zł,
• kapitał własny: 997 474,89 zł,
b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• przychody ze sprzedaży: 54 157,49 zł,
• zysk (strata) ze sprzedaży: 29 830,21 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 29 831,47 zł,
• zysk (strata) brutto: 30 504,14 zł,
• zysk (strata) netto: 27 753,81 zł,
• aktywa razem: 1 093 903,81 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 66 150,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 590 900,00 zł,
• kapitał własny: 1 027 753,81 zł,
c) skorygowanie opisu kolumn prezentujących wybrane dane finansowe oraz podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: 223 388,54 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: 220 160,97 zł,
• zysk (strata) brutto: 187 079,56 zł,
• zysk (strata) netto: 173 079,22zł,
• aktywa razem: 5 507 177,86 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 775 564,47 zł,
• kapitał własny: 731 613,39 zł,
d) skorygowanie opisu kolumn prezentujących wybrane dane finansowe oraz podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• aktywa razem: 244 319,67 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2 767 963,94 zł,
• kapitał własny: -2 523 644,27 zł,
e) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: SP Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• zysk (strata) ze sprzedaży: -1 370 321,30 zł,
• zysk (strata) z działalności operacyjnej: -1 526 915,00 zł,
• zysk (strata) brutto: -1 632 440,58 zł,
• zysk (strata) netto: -1 632 440,58 zł,
• aktywa razem: 6 233 379,94 zł,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 012 379,32 zł,
• kapitał własny: 2 221 000,62 zł,
f) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• kapitał (fundusz) akcyjny: 16 866 561,70 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• kapitał (fundusz) akcyjny: 16 866 561,70 zł,
g) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Sension Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji:
• aktywa razem: 60 000,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 60 000,00 zł,
• kapitał własny: 60 000,00 zł,
oraz za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w pozycji:
• aktywa razem: 60 000,00 zł,
• kapitał (fundusz) akcyjny: 60 000,00 zł,
• kapitał własny: 60 000,00 zł,
h) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym bilansie Emitenta na dzień 31.12.2020 w pozycji:
• B.I.5 – zaliczki na dostawy: 380 060,05 zł,
i) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym bilansie Emitenta na dzień 31.12.2020 w pozycji:
• B.I.5 – zaliczki na dostawy: 380 060,05 zł,
j) podanie prawidłowego brzmienia wiersza w jednostkowym rachunku zysków i strat Emitenta w pozycji B.VIII: wartość nabycia sprzedanych towarów i materiałów,
k) dodanie informacji o zakończeniu inwestycji i sprzedaży udziałów Solenerga Sp. z o.o.,
l) doprecyzowanie nazw pozycji skróconego sprawozdania finansowego, do których odnosi się Zarząd Emitenta w komentarzu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, a także sytuacje finansową Emitenta i wyniki osiągnięte w danym kwartale.

Pozostała treść raportu za IV kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport za IV kwartał 2021 roku Berg Holding SA
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI