Raport ESPI 21/2022

Informacja w sprawie zawarcia przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem – NETSU S.A. – umowy dystrybucyjnej na dostawę magazynów energii pod marką NETSU

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach (“NETSU”, “Spółka stowarzyszona”) oraz nr 16/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dystrybucji magazynów energii informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 12 lipca 2022 roku przez Spółkę stowarzyszoną z Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach (“Minutor Cellarium”) umowy dystrybucyjnej, której przedmiotem jest dystrybucja magazynów energii opracowanych przez Minutor Cellarium, oznaczonych znakiem towarowym NETSU (“Umowa dystrybucyjna”).

Na mocy Umowy dystrybucyjnej NETSU będzie prowadzić sprzedaż dostarczonych przez Minutor Cellarium egzemplarzy magazynów energii pod nazwą handlową NETSU MTR CELLS K10 (“Produkt”) we własnym imieniu i na własny rachunek, pod znakiem towarowym i firmowym NETSU.

Zawarta Umowa dystrybucyjna przewiduje wyłączności Spółki stowarzyszonej na dystrybucję Produktu pod znakiem towarowym i firmowym NETSU na terenie Polski. Jednocześnie Minutor Cellarium, pod rygorem kary umownej, nie jest uprawniony do sprzedaży lub w inny sposób do przenoszenia własności produktów oznaczonych znakiem towarowym NETSU podmiotom innym niż NETSU. Ponadto Minutor Cellarium na podstawie Umowy dystrybucyjnej zobowiązał się do zapewnienia wsparcia technologicznego w zakresie obsługi egzemplarzy Produktów oraz ich serwisowania na terenie Polski.

Równocześnie Spółka stowarzyszona jest zobowiązana, pod rygorem kary umownej, do nie prowadzenia aktywnej sprzedaży Produktu na rynkach zagranicznych, bądź zakupu egzemplarzy Produktu od podmiotów innych niż Minutor Cellarium lub podmiotów wskazanych przez Minutor Cellarium.

Ceny zakupu egzemplarzy Produktu przez NETSU określane będą w aktualnie obowiązującym cenniku.

Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia po upływie roku od daty jej zawarcia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W pozostałym zakresie warunki Umowy dystrybucyjnej nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy dystrybucyjnej za zdarzenie istotne, gdyż jej zawarcie dotyczy rozwijania działalności handlowej Spółki stowarzyszonej w obszarze sprzedaży magazynów energii, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI