Raport ESPI 46/2021

Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka zależna], dokonał przydziału 69.878 [słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem] akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda i jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 6,70 zł [słownie: sześć złotych i siedemdziesiąt groszy].

W wyniku przeprowadzonej emisji, Spółka zależna pozyskała kapitał w wysokości 468.182,60 zł [słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy], który zgodnie z przyjętymi celami emisji zostanie przeznaczony na zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju Spółki zależnej [225.000 zł], reklamę i marketing [225.000 zł] oraz uzupełnienie towarów [18.000 zł].

Emitent nie brał udziału w emisji akcji serii E Spółki zależnej, tzn. nie nabył żadnych akcji wskazanej serii, a na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest w posiadaniu 4.344.436 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki zależnej. W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii E, udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki zależnej, po rejestracji akcji serii E w KRS spadnie z 35,48%% do 35,28%, jednakże NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach nadal pozostanie spółką zależną od Emitenta.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI